sean.yan

静静的记录

摩诃般若波罗蜜多心经

2016/04/15 16:13 于 生活小记 0

微信 微博 豆瓣 人人

bō rě bō luó mì duō xīn jīng 般 若 波 罗 蜜 多 心 经 guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng 观 自 在 菩 萨, 行 深 般 若波 罗 蜜 多 时, 照见 五蕴 皆空, dù yī qiē kǔ è 。 shè lì zǐ, sè bú yì kōng ,kōng bú yì sè, 度一 切苦 厄。舍利 子,色不 异空, 空不 异色, sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí, yì fù rú shì 色即 是空, 空即 是色。 受想 行识, 亦复 如是。 shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bú miè, bú gòu bú jìng, 舍 利子, 是诸 法空相, 不生 不灭, 不垢 不净, bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr 不增 不减, 是故 空中 无色, 无受 想行 识, 无眼 耳 bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè, nǎi zhì wú yì shí jiè, 鼻舌 身意, 无色 声香 味触 法, 无眼 界,乃 至无 意识 界, wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn 无无 明, 亦无 无明 尽, 乃至 无老 死,亦无 老死 尽。 wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù 无 苦集 灭道, 无智 亦无 得,以 无所 得故。 pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guà ài gù, 菩提 萨埵,依 般若 波罗 蜜多 故,心 无挂 碍。无 挂碍故, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán 无有 恐怖, 远离 颠倒 梦想, 究竟 涅槃。 sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 三世 诸佛, 依般 若波 罗蜜 多故, 得阿 耨多 罗三 藐三 菩提。 gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu 故知 般若 波罗 蜜多, 是大 神咒, 是大 明咒, shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。 néng chú yí qiè kǔ, zhēn shí bù xū 是 无上 咒, 是无 等等 咒。 能除 一切 苦, 真实 不虚。 gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē 故 说般 若波 罗蜜 多咒。 即说 咒曰: jiē dì jiē dì,bō luó jiē dì, 揭 谛揭 谛, 波罗 揭谛, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē 波罗 僧揭 谛,菩提萨 婆诃。 (咒语梵文读音:gā dì gā dì bā lā gā dì bā lā sāng gā dī bō dì sī⌒wa⌒hǎ)

管理